Margit híd

https://archivum.mtva.hu/photobank/item/MTI-FOTO-Y0R6SWIzRmxvZDNwM0hubm1zYUtRRDlBTHY2THF1Kzl6V3JHSTZCZWxDdz0